ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นักเรียนโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ ๑๖๘ เป็นผู้มีวาจาสุภาพ สามารถสื่อสารได้สองภาษา นำพาชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาหลักสูตรให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเชื่อมโยงความต้องการของท้องถิ่น

๒.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนปลูกฝังทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอ่านและกระบวนการคิด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๔. จัดระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

๕. ปรับภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่หลากหลาย

๖. พัฒนาครูให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

๗. ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม