ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์
กลยุทธ์

กลยุทธ์ระดับแผนงานและโครงการ 


กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

กลยุทธ์ย่อย

      ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา

              ๑.๑ งานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

        ๑.๒ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย

              ๒.๑  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

๒.๒  โครงการนิเทศภายใน

      ๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

๓.๑ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

 

ลยุทธ์ที่  ๒. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ทักษะชีวิตและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

กลยุทธ์ย่อย

        ๑. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน

          ๑.๑  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน 

               ๑.๒  งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

๒. ส่งเสริมทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑  โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต(อย่างพอเพียง )


กลยุทธ์ที่ ๓ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสื่อสาร การอ่านและกระบวนการคิด

กลยุทธ์ย่อย

  ๑. ส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน

๑.๑ โครงการจัดหาวิทยากร/ครูจ้างสอนภาษาต่างประเทศ

 ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

๒.๑  โครงการส่งเสริมการอ่าน

 

กลยุทธ์ที่  ๔ จัดระบบข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

กลยุทธ์ย่อย

๑. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑.๑  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑.๒  โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

๒.  พัฒนาข้อมูลนักเรียนและข้อมูลสารสนเทศ

๒.๑  โครงการพัฒนาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

๒.๒  โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ

 

กลยุทธ์ที่ ๕ ปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์ย่อย

๑.   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้

๑.๑  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

๑.๒  โครงการสวนดอกไม้และสมุนไพร

๒.  พัฒนาระบบการใช้ห้องสมุดให้ทันสมัยเหมาะสมต่อการเรียนรู้

๒.๑  งานห้องสมุด


กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่หลากหลาย

กลยุทธ์ย่อย

๑.  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่หลากหลาย

๑.๑ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้

 

กลยุทธ์ที่  ๗ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเข้มแข็ง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ย่อย

พัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่บุคลากรในโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

๑.๑  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร

.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน

๒.๑  งานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน

              ๒.๒  โครงการประชาสัมพันธ์

๒.๓  โครงการพัฒนาสถานศึกษา

๓. เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนงาน

๓.๑  โครงการฉลาดใช้อย่างประหยัด

๓.๒   งานประจำ

๓.๓   งานตามวัตถุประสงค์