ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120563
รหัส Smis 8 หลัก :
  57040116
รหัส Obec 6 หลัก :
  120563
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไม้ยามิตรภาพที่168
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaiyamitraphapti 168
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168
ตำบล :
  ไม้ยา
อำเภอ :
  พญาเม็งราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57290
โทรศัพท์ :
  0-5367-2152
โทรสาร :
  053672152
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มี.ค. 2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
  http://-
  
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลไม้ยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.