ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลเว็บไซต์ ร.ร.
ข้อมูลเว็บไซต์ ร.ร.
ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4

ลำดับ

รหัสโรงเรียน

โรงเรียน

1

57040001

บ้านศรีลานนา

2

57040002

บ้านหลวง

3

57040003

บ้านครึ่ง

4

57040004

บ้านครึ่งใต้

5

57040005

บ้านส้าน

6

57040006

บ้านตองม่วงชุม

7

57040007

บ้านหก

8

57040008

บ้านบุญเรือง

9

57040009

บ้านต้นปล้องแดนเมือง

10

57040010

บ้านเมืองกาญจน์

11

57040011

บ้านสองพี่น้อง

12

57040012

ริมโขงวิทยา

13

57040013

บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)

14

57040014

อนุบาลเชียงของ

15

57040015

อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา

16

57040016

บ้านทุ่งนาน้อย

17

57040017

บ้านดอนมหาวัน

18

57040018

บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)

19

57040019

บ้านปากอิง

20

57040020

บ้านหวาย

21

57040022

ชุมชนบ้านศรีดอนชัย

22

57040023

บ้านลุงท่าเจริญ

23

57040024

บ้านทุ่งซางดงหลวง

24

57040025

บ้านเขียะ

25

57040026

บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)

26

57040027

บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)

27

57040028

บ้านทุ่งอ่าง

28

57040029

บ้านน้ำม้า

29

57040030

ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)

30

57040031

บ้านแก่นวิทยา

31

57040032

บ้านเกี๋ยง

32

57040034

บ้านห้วยซ้อ

33

57040035

บ้านเวียงหมอก

34

57040037

ศรีสว่าง

35

57040038

สักสันเชียงใหม่วิทยาคม

36

57040039

บ้านงิ้วใหม่

37

57040040

บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)

38

57040041

บ้านตุ้มเหนือ

39

57040042

บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)

40

57040043

บ้านขอนซุง

41

57040044

บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)

42

57040045

บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)

43

57040046

บ้านก๊อ

44

57040048

บ้านขุนห้วยไคร้

45

57040049

บ้านร่มโพธิ์ไทย

46

57040050

บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาบ้านขุนต้า

47

57040051

บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย

48

57040052

เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย

49

57040053

บ้านรักแผ่นดิน

50

57040054

บ้านแผ่นดินทอง

51

57040055

บ้านราษฏ์ภักดี

52

57040056

อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)

53

57040057

บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี

54

57040058

บ้านตีนเป็ด

55

57040059

บ้านปางค่า

56

57040061

บ้านดอนดินแดง

57

57040063

บ้านปล้องตลาด

58

57040064

จำไฮบ้านเหล่า

59

57040065

บ้านปล้องใต้

60

57040066

บ้านปล้องส้าน

61

57040067

บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)

62

57040068

บ้านแม่ลอยไร่

63

57040069

บ้านเกี๋ยงใต้

64

57040070

วัดพระเกิดคงคาราม

65

57040071

เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)

66

57040072

บ้านใหม่

67

57040073

บ้านร่องแช่

68

57040074

บ้านทุ่งโห้ง

69

57040075

บ้านห้วยไคร้

70

57040076

บ้านป่าตึงงาม

71

57040077

บ้านป่ารวก

72

57040078

ศรีดอนไชยวิทยา

73

57040079

บ้านสันทรายมูล

74

57040080

สันทรายงามวิทยา

75

57040081

บ้านหนองบัว

76

57040083

บ้านสันป่าบง

77

57040084

บ้านเอียน(สหราษฎร์บำรุง)

78

57040085

บ้านบุญนาค

79

57040086

บ้านดอนแยง

80

57040087

บ้านป่าจี้

81

57040088

บ้านท่าข้าม

82

57040089

บ้านดอนไชย

83

57040091

หนองแรดวิทยา

84

57040092

บ้านม่อนป่ายาง

85

57040093

อนุบาลตาดควัน

86

57040094

บ้านใหม่สุขสันต์

87

57040096

บ้านใหม่โชคชัย

88

57040097

บ้านศรีสะอาด

89

57040098

บ้านเวียงหวาย

90

57040099

บ้านหนองบัวคำ

91

57040100

บ้านหนองเสา

92

57040101

บ้านสันป่าสัก

93

57040102

สันสะลีกวิทยา

94

57040103

บ้านป่าซาง

95

57040104

บ้านแม่ต๋ำน้อย

96

57040105

บ้านป่าม่วง

97

57040106

บ้านแม่ต๋ำกลาง

98

57040107

บ้านบ่อแสง

99

57040108

บ้านทุ่งเจ้า

100

57040109

บ้านแม่เปา

101

57040110

ชุมชนบ้านสบเปา

102

57040111

แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี

103

57040112

บ้านกระแล

104

57040113

บ้านสันหลวงสามัคคี

105

57040114

ห้วยก้างราษฎร์วิทยา

106

57040116

บ้านไม้ยามิตรภาพที่168

107

57040117

บ้านร่องกอก

108

57040118

บ้านห้วยเดื่อ

109

57040119

บ้านห้วยก้าง

110

57040120

ขุนขวากพิทยา

111

57040121

บ้านท่าข้าม

112

57040122

ปางหัดสหศาสตร์

113

57040123

บ้านโล๊ะ

114

57040124

บ้านผาแล

115

57040125

บ้านห้วยหาน

116

57040127

บ้านห้วยคุ

117

57040128

ปอวิทยา

118

57040129

บ้านหนองเตา

119

57040132

ไตรมิตรวิทยา

120

57040133

บรรพตวิทยา

121

57040134

บ้านทรายทอง

122

57040135

บ้านห้วยลึก

123

57040136

บ้านหลู้

124

57040137

บ้านไทยสมบูรณ์

125

57040138

บ้านม่วงยาย

126

57040139

บ้านแจมป๋อง

127

57040140

อนุบาลเวียงแก่น

128

57040141

บ้านทุ่งคำ

129

57040142

บ้านห้วยเอียน

130

57040143

บ้านห้วยโป่ง

131

57040144

อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)

132

57040146

ชุมชนบ้านต้าตลาด

133

57040147

บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)

134

57040148

บ้านต้านาล้อม

135

57040149

บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)

136

57040150

บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)

137

57040151

อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)

138

57040153

บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)

139

57040154

อนุบาลยางฮอม

140

57040155

บ้านพญาพิภักดิ์

141

57040156

บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง

142

57040157

บ้านชมภู

143

57040158

บ้านป่าแดงห้วยหลวง

144

57040159

เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง

145

57040160

บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว

146

57040161

สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์)