ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูปฏิบัติการสอน (ประจำวิชา)

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนิตยา ใจวัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การวัดและประเมินผลการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0810240545
อีเมล์ : nit_262129@hotmail.com
ที่อยู่ :
25 หมู่ 4 ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ป.6 โรงเรียนบ้านสันทรายงาม
253ุุ6 ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
2540 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเชียงราย/การศึกษาปฐมวัย
2547 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/การวัดและประเมินผลการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2540-2544 โรงเรียนบ้านทุ่งทราย/อนุบาลเวียง อ.1 ระดับ 3
2545-2551 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ครู คศ.1/ครู คศ.2
2552-2559 โรงเรียนบ้านร่องกอก ครู คศ.2/ครู คศ.3
2560-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น ” จากคุรุสภา ประจำปี 2557
2 ได้รับรางวัล “แม่พิมพ์ตัวอย่าง” คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557
3 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาจากคุรุสภา ประจำปี 2554