ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ไกลถิ่น
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคูณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโกศล ธรรมภาณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ นวลคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เก่งกล้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจตุพล จันทร์สม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนจากองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสะอาด อิสระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนจากองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง จอมศิลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอนก กาวิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ โนเลี่ยม
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนจากองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด แก้วกาวี
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจีระศักดิ์ เวียนรอบ
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเพียร แก้วนวน
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเลียม กาสี
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมิง เป็กธนู
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสายัณห์ จันทร์ธิบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ